klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest “Darina” Centrum Języków Obcych & Biuro Tłumaczeń Darina Rzępała-Szewerda z siedzibą w Czyżowicach, pod adresem ul. Wodzisławska 19 A, 44-352 Czyżowice, NIP: 6472323357, REGON: 368386968, adres poczty elektronicznej: biuro@darina-centrum.com, numer telefonu: (+48) 795020088 reprezentowane przez Darinę Rzępała-Szewerda (zwane dalej Centrum).

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia przez Panią/Pana umowy o świadczenie usług oferowanych przez Centrum (prowadzenie kursów językowych, wykonywanie tłumaczeń), wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy o świadczenie usług oferowanych przez Centrum, a także wykonania ciążących na Centrum obowiązków prawnych, dochodzenia roszczeń, marketingu, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych (na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit c) oraz lit. f ) RODO).

3)W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Pani/Pana z Centrum umowy o świadczenie usług oferowanych przez Centrum, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Centrum działań na Pani/Pana żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Centrum ciążącego na Centrum obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.  

4) Centrum jest uprawnione do przekazywania Pani/Pana danych osobowych: lektorom, tłumaczom, księgowości  (kancelarii podatkowo-prawnej), hostingowi w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Panią/Pana z Centrum umowy. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane lektorom, tłumaczom, księgowości (kancelarii podatkowo-prawnej), hostingowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Centrum a lektorami, tłumaczami, księgowością (kancelarią podatkowo-prawną), hostingiem. Ponadto Centrum jest zobowiązane do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Pani/Pana z Centrum umowy o świadczenie usług oferowanych przez Centrum, w związku z którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Pani/Pana z Centrum umowy o świadczenie usług oferowanych przez Centrum. Natomiast Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach gdy podstawą jest uzasadniony interes.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia świadczenia usługi - prowadzenia kursów językowych lub wykonania tłumaczenia.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Copyright © 2017 darina-centrum.com | Wykonanie IT TOP | Powered by QUICK.CMS